XII Radliński Dzień Wolontariusza

Już po raz dwunasty w naszym mieście odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radlinie zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Organizacje, w których realizowany jest wolontariat, jak i osoby prywatne mogą zgłaszać kandydatów do konkursu „XII Radliński Dzień Wolontariusza 2018”. Głównymi celami konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych, uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej oraz zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Czytaj więcej: XII Radliński Dzień Wolontariusza


Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

Od 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie działać bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia na ten numer są bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego.

 

Plakat Pomoc Bezdomnym 2017

 
Czytaj więcej: Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych


Zapytanie ofertowe PS.4350.2.2018

Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć artystycznych z elementami arteterapii rozwijających zainteresowania i umiejętności osób niepełnosprawnych w projekcie „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Termin składania ofert: 02.11.2018 r. do godziny 13:30 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Pełna treść zapytania ofertowego w załaczniku.

 

Załączone pliki:


Kolejny Festyn na Marcelu za nami!

9 października 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, wspólnymi siłami ze Świetlicą Środowiskową „Koliba” zorganizował Festyn Integracyjno-Kulturalno-Edukacyjny na umownej dzielnicy Radlina Marcel. Impreza miała miejsce przy ul. Pocztowej 4 na terenie nowej siedziby Świetlicy, która w tym dniu została oficjalnie otworzona poprzez uroczyste przecięcie wstęgi przez włodarzy miasta.

Festyn zorganizowany został w duchu rewitalizacji bowiem zarówno remont „familoka” celem utworzenia Świetlicy jak i sama impreza zostały sfinansowane przy pomocy funduszy europejskich przeznaczonych na ten cel.

Czytaj więcej: Kolejny Festyn na Marcelu za nami!


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018