Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Fundacja ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email.

CENTRUM WSPARCIA DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

Czytaj więcej: Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)

Logo SPES

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Czytaj więcej: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)


Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych za nami!

„Lepsze Jutro” zapewnił klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie partnerski projekt realizowany od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. pod takim właśnie tytułem.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Radlina, Lubomi, Mszany, Pszowa, Rydułtów i Wodzisławia Śl. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna integracja poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej: Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych za nami!


Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce jest platformą wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Funkcjonuje od 14 września 2016 r.

Obecnie dostępna jest również jako darmowa aplikacja na smartfona (Geoportal mobile). Dzięki niej mieszkańcy mogą sygnalizować na interaktywnej mapie m.in. różnego rodzaju akty wandalizmu, miejsca spożywania napojów alkoholowych, nieprawidłowe oznaczenia drogi, znęcanie się nad zwierzętami. Podczas nanoszenia zagrożenia możliwe jest wprowadzenie krótkiego opisu oraz dołączanie zdjęć.

Czytaj więcej: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa