Informacja dot. składania wniosków (okres świadczeniowy 2019/2020)


Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do ukończenia 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus”

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lipca 2019 r. elektronicznie.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenia z wyrównaniem za ten okres. Natomiast dla wniosków złożonych po 30 września 2019 roku świadczenia zostaną wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Najważniejsze zmiany:

  • świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życie bez względu na kryterium dochodowe,
  • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów
    od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,
  • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,
  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ważne zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2019/2020.

Kryterium zostanie podwyższone do kwoty 800 zł na osobę w rodzinie.

Dobry start – 300 dla ucznia

Przypominamy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego można składać już od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2019 roku.

Wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ważne!

Od 01.07.2019 r. zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie dobry start drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka pod nr tel. 32 456 70 72