Aktualności


Wsparcie psychologiczne – harmonogram

Informujemy, że w sierpniu i wrześniu 2019 r. wsparcie psycholog można uzyskać w godzinach od 13.30 do 18.30 w następujących terminach:

  • 20 sierpnia 2019 r.
  • 27 sierpnia 2019 r.
  • 3 września 2019 r.
  • 10 września 2019 r.

Informacja dot. Programu Dobry Start 300 +

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W wyniku nowelizacji od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły.

Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia Dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Wnioski o świadczenie Dobry start na dzieci, które będą uczyć się/uczą się w w/w szkołach, składamy drogą tradycyjną (wersja papierowa) od 1 sierpnia 2019 r.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRPiPS zamieszczony został, zalecany do stosowania od 1 sierpnia br. przy ubieganiu się o świadczenie Dobry start tradycyjną drogą (wersja papierowa), zaktualizowany wzór wniosku o świadczenie Dobry start uwzględniający ww. zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r.

W kanałach internetowych składania wniosków o świadczenie Dobry start (banki, emp@tia, ZUS), wciąż funkcjonować będzie dotychczasowy wzór wniosku).

Świadczenie Dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie dobry start drogą elektroniczną, poza wyżej wymienionymi.

Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ składamy do 30.11.2019 r.

Informacja dot. świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. tylko 1 wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, w tym dodatkowo na pierwsze dziecko.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane i wypłacane do 30 września 2019 r.) na okres do 31 maja 2021 r.

Ważne jest by złożyć wniosek do 30 września br., by móc otrzymywać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.


Zapytanie ofertowe OR.371.5.2019

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w ramach poradnictwa psychiatrycznego w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, bądź w razie potrzeby w miejscu pobytu klienta – na terenie miasta Radlin. Świadczenie usług nastąpi doraźnie, w razie zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy psychiatrycznej, nie więcej niż 2 godziny miesięcznie. W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji uzasadniającej świadczenie poradnictwa psychiatrycznego w wymiarze przekraczającym 2 godziny miesięcznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Termin składania ofert: 16.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (19.08.2019 r.):


Informacja dot. przyjmowania wniosków w formie papierowej

Informacja dot. przyjmowania wniosków w formie papierowej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie „Dobry Start” – 300+)

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 01.08.2019 r. do 06.09.2019 r. wyłącznie w mieszczących się na parterze Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie specjalnie oznakowanych pomieszczeniach.

Harmonogram przyjmowania wniosków:

Dzień tygodniaGodziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek8:00 - 15:00
Wtorek8:00 - 16:30
Czwartek8:00 - 15:00
Piątek8:00 - 13:30

W środy Strony nie będą obsługiwane przez pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, natomiast wnioski będzie można złożyć w Sekretariacie tut. Ośrodka (piętro, pok. nr 11) bez wstępnej weryfikacji.

Od dnia 09.09.2019 r. wnioski będą przyjmowane w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie