Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Zapytanie ofertowe OR.371.1.2019

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z Zespołem Downa, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 90 minut tygodniowo, w tym:
1) wsparcie logopedyczne – 30 minut tygodniowo.
2) wsparcie fizjoterapeutyczne – 60 minut tygodniowo.

Termin składania ofert: 22.05.2019 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Załączone pliki:

Aktualizacja (29.05.2019 r.):


Zapytanie ofertowe OR.371.1.2018

Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – catering. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. do godziny 13:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załaczniku.

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 10.12.2018 r. godz. 10.40:


Zapytanie ofertowe PS.4350.1.2018

Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji oligofrenopedagoga do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i terapeutyczno – wychowawczych w projekcie „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 13:30 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Pełna treść zapytania ofertowego w załaczniku.

 

Załączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr OR.371.5.2017 [unieważnione]

Miasto Radlin, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, reprezentowany przez Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 27.11.2017 r. godz. 10.12:


Zapytanie ofertowe nr OR.371.4.2017 [unieważnione]

Miasto Radlin, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, reprezentowany przez Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla minimum 10 osób bezdomnych z terenu Radlina.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 24.11.2017 r. godz. 13.42: