Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Zapytanie ofertowe nr OR.371.5.2017 [unieważnione]

Miasto Radlin, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, reprezentowany przez Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 27.11.2017 r. godz. 10.12:


Zapytanie ofertowe nr OR.371.4.2017 [unieważnione]

Miasto Radlin, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, reprezentowany przez Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla minimum 10 osób bezdomnych z terenu Radlina.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 24.11.2017 r. godz. 13.42:


Zapytanie ofertowe nr OR.371.3.2017

Miasto Radlin, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, reprezentowany przez Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – catering.
Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2017 r. o godz. 14.00

 

Załączone pliki:

 

Aktualizacja 06.12.2017 r. godz. 14.02:


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego OR.371.2.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie informuje, iż zapytanie ofertowe nr OR.371.2.2017 („Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z autyzmem, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 8 godzin miesięcznie (w tym: wsparcie logopedyczne – 6 godzin miesięcznie, terapia behawioralna – 2 godziny miesięcznie) w okresie od lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”) zostaje unieważnione.

Powód unieważnienia:

Oferta nie spełnia warunków oraz wymogów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Kadra wykazana do wykonania zamówienia w załączniku nr 2 do oferty nie posiada wymaganych kwalifikacji do całościowej realizacji zamówienia.

Załączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr OR.371.2.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania do 30 tys. euro o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi u dziecka z autyzmem, na terenie Radlina, w dni powszednie w wymiarze 8 godzin miesięcznie w tym:

  • wsparcie logopedyczne – 6 godzin miesięcznie,
  • terapia behawioralna – 2 godziny miesięcznie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2017 r. do godziny 12:00.

Załączone pliki: