Druki


Świadczenie „Dobry start”

 

 

Świadczenie wychowawcze

 

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

 Opis pliku 
1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
2.Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
3.Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
4.Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
5.Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
6.Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
7.Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
8.Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
9.Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu
10.Wniosek o przekazywanie świadczeń
11.Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

 

Świadczenie rodzicielskie

 

 

Świadczenie „Za życiem”

 

 

Fundusz alimentacyjny

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy