Kolejny Festyn na Marcelu za nami!


9 października 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, wspólnymi siłami ze Świetlicą Środowiskową „Koliba” zorganizował Festyn Integracyjno-Kulturalno-Edukacyjny na umownej dzielnicy Radlina Marcel. Impreza miała miejsce przy ul. Pocztowej 4 na terenie nowej siedziby Świetlicy, która w tym dniu została oficjalnie otworzona poprzez uroczyste przecięcie wstęgi przez włodarzy miasta.

Festyn zorganizowany został w duchu rewitalizacji bowiem zarówno remont „familoka” celem utworzenia Świetlicy jak i sama impreza zostały sfinansowane przy pomocy funduszy europejskich przeznaczonych na ten cel.

W ramach atrakcji przygotowano plac zabaw dla dzieci z karuzelą i trampoliną na czele. Poza tym odbyły się warsztaty garncarskie, malowanie twarzy, tworzenie przypinek oraz liczne gry i zabawy. Częścią łączącą pokolenia było jak zwykle brawurowo przyjęte karaoke oraz wspólne grillowanie. Poza warsztatami lepienia z gliny wymiar edukacyjny podkreślała możliwość skorzystania z szybkiego kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wymiar prozdrowotny imprezy dawał zaś możliwość bezpłatnego badania wzroku.

Jak co roku festyn został bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność za co serdecznie dziękujemy zapowiadając, że to nie ostatnia tego typu impreza organizowana w ramach projektu „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”, który realizowany będzie do końca sierpnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja,dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.