Zapytanie ofertowe PS.4350.1.2018

Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji oligofrenopedagoga do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i terapeutyczno – wychowawczych w projekcie „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 13:30 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Pełna treść zapytania ofertowego w załaczniku.

 

Załączone pliki:


Informacja

Informujemy, że w miesiącu lipcu psycholog będzie przyjmował wg poniższego harmonogramu:

 

DataGodziny przyjęć psychologa
05.07. (czwartek)9:00 - 13:00 (UWAGA: zmiana godzin)
10.07. (wtorek)psycholog nie przyjmuje
12.07. (czwartek)psycholog nie przyjmuje
17.07. (wtorek)psycholog nie przyjmuje
19.07. (czwartek)psycholog nie przyjmuje
24.07. (wtorek)15:00 - 19:00
26.07. (czwartek)15:00 - 19:00
31.07. (wtorek)15:00 - 19:00

Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat dot. terminów i sposobów składania wniosków

Informujemy, że wkrótce rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy dla świadczeń z Programu Rodzina 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego będzie można składać:

  • elektronicznie – od dnia 1 lipca 2018 r.,
  • w formie papierowej – od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Rokiem kalendarzowym, stanowiącym podstawę ustalania prawa do świadczeń będzie rok 2017 z uwzględnieniem wszystkich zmian dochodowych jakie nastąpiły po roku 2017 (dot. sytuacji utraty oraz uzyskania dochodu).

Czytaj więcej: Komunikat dot. terminów i sposobów składania wniosków


Informacja

Informujemy, że w najbliższych dniach (do czasu usunięcia usterki) mogą występować problemy z linią telefoniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie. Za utrudnienia przepraszamy.