Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)

Logo SPES

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Czytaj więcej: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (SPES)


Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych za nami!

„Lepsze Jutro” zapewnił klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie partnerski projekt realizowany od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. pod takim właśnie tytułem.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Radlina, Lubomi, Mszany, Pszowa, Rydułtów i Wodzisławia Śl. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna integracja poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej: Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych za nami!


Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce jest platformą wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Funkcjonuje od 14 września 2016 r.

Obecnie dostępna jest również jako darmowa aplikacja na smartfona (Geoportal mobile). Dzięki niej mieszkańcy mogą sygnalizować na interaktywnej mapie m.in. różnego rodzaju akty wandalizmu, miejsca spożywania napojów alkoholowych, nieprawidłowe oznaczenia drogi, znęcanie się nad zwierzętami. Podczas nanoszenia zagrożenia możliwe jest wprowadzenie krótkiego opisu oraz dołączanie zdjęć.

Czytaj więcej: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa


Informacja dla bezdomnych w okresie zimowym

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby bezdomne kierowane są do schroniska prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Rybniku – Niewiadomiu na podstawie zawartej umowy, natomiast nie ma podpisanego porozumienia z Ogrzewalnią w Rydułtowach.

Jednocześnie informujemy, że Miasto Radlin nie dysponuje ogrzewalnią na swoim terenie. W przypadku wystąpienia silnych mrozów istnieje możliwość skorzystania z pomocy w/w schroniska.

Czytaj więcej: Informacja dla bezdomnych w okresie zimowym


„Aktywny samorząd” w 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym:

  • od 01 marca do 30 sierpnia 2018 roku

W ramach Modułu II przyjęte zostały dwa terminy przyjmowania wniosków:

  • od 01 marca do 30 marca 2018 roku (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018)
  • od 01 czerwca do 10 października 2018 roku (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019)

Czytaj więcej: „Aktywny samorząd” w 2018 r.