Zapytanie ofertowe PS.4350.1.2018


Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji oligofrenopedagoga do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i terapeutyczno – wychowawczych w projekcie „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 13:30 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Pełna treść zapytania ofertowego w załaczniku.

 

Załączone pliki: