Projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”


Projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zawodowym w Radlinie, umożliwiającej im prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz ułatwiającej dostęp do rynku pracy bez względu na różnice płci.

Dofinansowanie projektu: 393 053,00 zł

Okres realizacji projektu: 1.07.2018 – 31.08.2020