Druki


“Czyste Powietrze”

Świadczenie “Dobry start”

Świadczenie wychowawcze

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 Opis pliku 
1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego [SR-1]
2.Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego [SR-1Z]
3.Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [ZSR-05]
4.Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy [ZSR-07]
5.Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego [ZSR-08]
6.Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym [ZSR-10]
7.Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania [ZSR-12]
8.Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu [SRiA-01]
9.Oświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających uzyskanie dochodu [SRiA-02]
10.Wniosek o przekazywanie świadczeń
11.Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie “Za życiem”

Fundusz alimentacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Inne