Program „Za życiem”


Zgodnie z ustawą wsparcie ma być realizowane przez:

 • zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
 • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 • zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
 • zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności,
 • zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

Ponadto w przypadku stwierdzenia (zaświadczenie) przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje wsparcie w postaci:

 • zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • zapewnienia dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę, ich rodziny i rodziny z dzieckiem posiadające zaświadczenie stwierdzające przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, którzy wymagają:

 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 • zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • zapewnienia dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

Uprawnieni są do poradnictwa, w zakresie:

 • przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 • wsparcia psychologicznego,
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo to jest koordynowane przez asystenta rodziny na wniosek w/w osób złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Koordynacja polega na:

 • opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

Ustawa zakłada przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego w/w zaświadczenie, w wysokości 4000 zł. Wniosek może złożyć matka, ojciec dziecka, opiekun prawny albo faktyczny dziecka, bez względu na dochód. Wniosek o jego wypłatę może być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przedmiotowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (nie stosuje się do opiekuna prawnego albo faktycznego dziecka, a także do osób które przysposobiły dziecko).

Pliki do pobrania

Akty Prawne

Druki