Informacje o Ośrodku


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie został utworzony na mocy uchwały Nr I/9/97 Rady Miejskiej Radlina z dnia 22 marca 1997 roku.

Pracą Ośrodka zarządza Dyrektor – Beata Lasok.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie:

 • regularnie bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

 • jest członkiem Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej i posiada swojego reprezentanta w Zarządzie,

 • jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Niebieska Linia,

 • od stycznia 2016 r. realizuje projekt partnerski „Lepsze Jutro” współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto:

 • w 2011 roku otrzymał certyfikat jakości Centrum Aktywności Lokalnej wytyczając tym samym nowe standardy pracy na rzecz środowiska lokalnego,
 • w latach 2008-2015 realizował projekt systemowy „Nowe Horyzonty Aktywna integracja społeczności Radlina” współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • brał udział w powiatowej kampanii na rzecz walki z ubóstwem Razem Przeciw Ubóstwu,
 • brał udział w kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”,
 • przyłączył się do kampanii „Zły dotyk”.