Świadczenia rodzinne


Świadczeniami rodzinnymi są:

 

Nazwa świadczeniaKryterium dochodowe
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku674 zł - dochód rodziny na osobę
764 zł - dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka1922 zł - dochód rodziny na osobę
Zasiłek pielęgnacyjnybrak kryterium,
wymagane odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności
Świadczenie pielęgnacyjnebrak kryterium,
wymagane odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności
Specjalny zasiłek opiekuńczy764 zł - dochód rodziny na osobę
wymagane odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności
Świadczenie rodzicielskiebrak kryterium
 

Świadczenia rodzinne przysługują:

 

  • obywatelom polskim;
  • cudzoziemcom:
    • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
    • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
    • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

Pliki do pobrania

 

Akty Prawne