Zapytanie ofertowe nr ZP.371.4.2021

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 5 osób bezdomnych miesięcznie (w tym kobiet i mężczyzn), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.4.2021” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.3.2021

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i wydanie jednodaniowego, gorącego posiłku w miejscu parkingowym, którym dysponuje Zamawiający w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13) dla 20 osób dorosłych dziennie (lista klientów, która stanowi załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert). Ilość ta jest wartością szacunkową i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.3.2021. Nie otwierać przed terminem 3 grudnia 2021 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:


XV Radliński Dzień Wolontariusza 2021

Logo OPS Radlin

Już po raz piętnasty w naszym mieście odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Organizacje, w których realizowany jest wolontariat, jak i osoby prywatne mogą zgłaszać kandydatów do tytułu „Wolontariusza Roku 2021. Głównymi celami konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych, uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej oraz zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Kandydaci mogą być zgłaszani osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin) oraz poprzez e-mail (ops@radlin.pl).

Poniżej do pobrania Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy – termin nadsyłania zgłoszeń – 2 grudnia 2021r. godz. 15:00.

Załączniki do pobrania:


Świąteczna Zbiórka Żywności

Rusza kolejna Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Święta godne, a nie głodne”. Akcja będzie prowadzona w wybranych sklepach stacjonarnych oraz sklepie online: https://zbiorkazywnosci.pl/bank-zywnosci/darowizny/ w którym do kupienia będą wirtualne produkty. Podczas zakupów w sklepie online należy wskazać Bank do którego trafią środki (np. Śląski Bank Żywności). Otrzymane środki będą przeznaczone na paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla osób starszych i samotnych. W zbiórce bierze udział 28 Banków Żywności.

Więcej informacji na stronie zbiorkazywnosci.pl

Plakat

Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych.

Załączone pliki: