Ruszają… Półkolonie dla seniorów!

Logo Radlin

Miasto Radlin serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów z naszego miasta (czyli mieszkańców Radlina, którzy ukończyli 60 lat i zapoznali się z regulaminem wydarzenia.) na cykl ciekawych wydarzeń integracyjnych, jakie odbędą się 7 i 8 października 2022. W programie wykład, poczęstunek i dyskusje w Centrum Usług Społecznych w Radlinie, oraz wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach, Palmiarni w Gliwicach oraz wspólny obiad.
Szczegóły na plakacie oraz w regulaminie półkolonii, gdzie znajdziemy także niezbędne formularze.

Dokumenty dla uczestników dostępne są także w Urzędzie Miasta.

plakat półkolonie dla seniorów

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Rządowa Tarcza Energetyczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie informuje, iż od 21 września 2022 r można składać wnioski o jednorazowe dodatki dla osób ogrzewających gazem LPG, drewnem kawałkowym, peletem i olejem opałowym.

Gospodarstwa domowe,których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w formie dodatku. Warunkiem jego otrzymania będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków ( CEEB ). Musi być ono jednak zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zgłoszenia lub wpisania po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W Radlinie podobnie jak w przypadku dodatku węglowego i osłonowego, w Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem EPUAP.

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (EPUAP)

Prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją wysyłania wniosku drogą elektroniczną, ponieważ dużo wniosków składanych jest nieprawidłowo

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres, gdyż dodatek przyznawany będzie w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe tylko temu, który wniosek złoży jako pierwszy.

Zatem osobnym gospodarstwom domowym, ale zamieszkującym w tym samym budynku i pod tym samym adresem nie przysługuje kilka dodatków.

  • Gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG albo kotła na olej opałowy do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw.gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie www.ops.radlin.pl

Szczegółowych informacji udzielają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod nr telefonu 32 456 70 72.

Wprowadzone nowe przepisy przewidują również dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych będzie przysługiwał tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego – wykorzystywanych na cele ogrzewania,w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Dodatek ten jest przeznaczony dla podmiotów społecznych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła.

Wysokość dodatku pokryje 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021).

Wniosek o dodatek będzie można złożyć w Urzędzie Miasta Radlin do 30 listopada 2022 r.

W tym zakresie należy kontaktować się z Urzędem Miasta w Radlinie


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO

Niezbędne informacje o dodatku węglowym

W związku z brakiem środków na realizację wypłat dodatków węglowych oraz toczącymi się w parlamencie pracami legislacyjnymi w sprawie zmian w ustawie o dodatku węglowym, wstrzymuje się rozpatrywanie wniosków o jego wypłatę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek węglowy przysługiwał na deklarowane gospodarstwo domowe. Jednakże w związku z przypadkami „mnożenia” liczby gospodarstw domowych, funkcjonujących w ramach jednego adresu, a często w ramach jednego źródła ciepła, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do ustawy o dodatku węglowym. Obecnie zmiany są nadal procedowane w parlamencie.

Do tej pory gminy nie otrzymały żadnych dotacji na wypłaty dodatku węglowego.

Zanim środki nie zostaną przekazane, świadczenia nie mogą zostać wypłacone.

Ponadto, w ramach nowelizacji wprowadzony zostanie przepis, który wprowadza możliwość wypłacania dodatku w terminie do 60 dni od prawidłowego złożenia wniosku, tyle że rozwiązanie to wejdzie w życie już po 17 września br.

W związku z powyższym, prosimy uzbroić się w cierpliwość oraz śledzić na bieżąco informacje w sprawie dodatku węglowego.


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. zmiany rodzaju źródła ciepła

Logo GUNB

Informujemy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:


Dodatek węglowy

Niezbędne informacje o dodatku węglowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie informuje, iż od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Radlinie, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, w Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz.1477).

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać klikając TUTAJ lub siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Ludwika Solskiego 15.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod nr telefonu 32 456 70 72.

Dodatkowe informacje: