Zapytanie ofertowe nr ZP.371.3.2022

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 2 osób bezdomnych miesięcznie ( matki z dzieckiem ), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.3.2022” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2022 r. o godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:


  Zapytanie ofertowe nr ZP.371.2.2022

  Logo OPS Radlin

  Zamawiający:
  Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla minimum 1 osoby bezdomnej miesięcznie (w tym kobiet i mężczyzn), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

  Miejsce oraz termin składania ofert:
  Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.2.2022” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

  Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2022 r. o godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

  Załączone pliki:

  Aktualizacja (24.11.2022 r.):


  Zapytanie ofertowe nr ZP.371.1.2022

  Logo OPS Radlin

  Zamawiający:
  Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 5 osób bezdomnych miesięcznie (w tym kobiet i mężczyzn), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

  Miejsce oraz termin składania ofert:
  Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.1.2022” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

  Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2022 r. o godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

  Załączone pliki:

  Aktualizacja (24.11.2022 r.):


  UWAGA – Ważne zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego

  Rządowa Tarcza Energetyczna

  27 października 2022 r. ponownie znowelizowano przepisy dotyczące m.in. zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Zmiany obowiązują od 3 listopada 2022 roku.

  Powyższe przepisy wprowadzają następujące zmiany:

  W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, istnieje możliwość przyznania więcej niż jednego dodatku węglowego.

  Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

  W przypadku, gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

  Zadaniem pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzającego wywiad środowiskowy będzie ustalenie:

  • czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo,
  • czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach,
  • czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego.

  Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego urzędnik sporządzi notatkę służbową.

  Wpis do CEEB

  Przed dniem 3 listopada 2022 r. dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub ewentualnie po tym dniu w przypadku nowo uruchamianych źródeł ciepła.

  To oznaczało, że dodatek węglowy nie przysługiwał osobom, które zgłosiły deklarację w CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

  Od 3 listopada 2022 r. przyznanie dodatku będzie możliwe nawet gdy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz uprawniające do otrzymania tego dodatku.

  Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

  Co zrobić, by uzyskać świadczenie na nowych zasadach

  Jeżeli wniosek o dodatek węglowy był złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie i wnioskodawca nie otrzymał informacji o jego rozpatrzeniu, to wniosek będzie rozpatrywany na nowych zasadach.

  Jeśli wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem, może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

  Ostateczny termin składania wniosku o dodatek węglowy upływa z dniem 30 listopada 2022 roku.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod numerem tel. 32 4567072

  Wnioski dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod adresem: https://ops.radlin.pl/ops/druki/

  Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego