Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Logo OPS Radlin

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

I. Do kogo program jest adresowany.

Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

II. Jaki jest wymiar opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznawane są w wymiarze nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym. Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może być świadczona w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę.

III. Ograniczenia w korzystaniu z Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

IV. Kryteria kwalifikowania do programu

O zakwalifikowaniu do programu będzie decydowała:

 1. ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności – w przypadku uzyskania wyniku pomiędzy 18 a 75 punktów),
 2. kolejność zgłoszeń.

V. Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o opiekę wytchnieniową, gdzie i do kogo?

Niezbędne dokumenty:

 1. karta zgłoszenia do Programu
 2. klauzula informacyjna RODO
 3. klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 4. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego
 5. wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę karta pomiaru niezależności Skala FIM
 6. oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia
 7. oświadczenie o wskazaniu opiekuna

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek7:30 - 15:30
Wtorek7:30 - 17:00
Środa7:30 - 15:30
Czwartek7:30 - 15:30
Piątek7:30 - 14:00

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 456 72 31, 32 440 74 43.
Osoba do kontaktu: Beata Sowa.

Nabór do programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 prowadzony jest od 10 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie) do wyczerpania wolnych godzin.

Więcej informacji:


„Aktywny samorząd” 2023

Logo PFRON

Program Aktywny samorząd skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) (https://sow.pfron.org.pl/), w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz drogą pocztową od dnia 1 marca 2023 r.

Moduł I: nabór wniosków od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Moduł II: nabór wniosków od dnia 1 marca 2023 r. do:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać na stronie internetowej:


Informacja

Logo OPS Radlin

Na podstawie uchwały nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwały uprawniające od 13 lutego 2023 r. do udzielania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole, obiadu dla dzieci w przedszkolu a także obiadu dla osób starszych, niepełnosprawnych, które własnym staraniem nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego, określonego w art 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.200 zł – na osobę w rodzinie, 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej.

Również osoby samotne gospodarujące jak i osoby w rodzinie, które spełniają w/w kryteria dochodowe mogą ubiegać się o udzielenie nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Szczegółowych informacji o możliwości ubiegania się o powyższe formy wsparcia udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.


Refundacja podatku VAT za gaz

Rządowa Tarcza Energetyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu ziemnego do celów grzewczych. W Radlinie realizatorem tego zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Należy spełnić łącznie poniższe dwa warunki:

Warunek 1 – korzystanie z ogrzewanie gazowego:

 • urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Warunek 2 – gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

 • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

 • w 2021 r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 r.,
 • w 2022 r. w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023 r.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Termin złożenia wniosków

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu i opłaceniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku i jej opłaceniu.

Wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Szczegóły dotyczące wypełniania i składania wniosków można znaleźć w poradniku „Jak wypełnić wniosek o dodatek gazowy” (pobierz poradnik).

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Ludwika Solskiego 15 w następujących godzinach:

Dzień tygodniaGodziny
Poniedziałek8:00 - 15:30
Wtorek8:00 - 17:00
Środa8:00 - 15:30
Czwartek8:00 - 15:30
Piątek8:00 - 14:00

Weryfikacja wniosków

Weryfikacja formalna jest dokonywana jednorazowo przy pierwszym wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT lub w przypadku, kiedy zmienił się skład gospodarstwa domowego:

 • czy wniosek złożono na właściwym druku i czy został należycie wypełniony,
 • czy do wniosku dołączone zostały załączniki:
  • faktura VAT (w każdym przypadku),
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT (w każdym przypadku),
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (o ile jest konieczne).

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu jedynie w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Wypłata refundacji wniosków

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku braku wskazania we wniosku adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Forma wypłaty refundacji podatku VAT:

 • przelewem na rachunek bankowy – we wniosku o refundację podatku VAT należy wskazać numer rachunku, na który zostanie przekazana kwota przyznanej refundacji. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek.
 • inne sposoby wypłaty refundacji podatku VAT (np. wypłata w gotówce) będą wdrażane w zależności od potrzeb i uwarunkowań.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod numerami telefonów: 32 456 73 63 lub 32 456 72 31 (e-mail: ops@radlin.pl).

Pliki do pobrania: