#GaszynChallenge

Logo OPS Radlin

Dziękujemy za nominację Komisariatowi Policji w Radlinie.

Przystąpiliśmy do wyzwania i nominujemy kolejnych uczestników do tej akcji. Nasze nominacje to:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rzecz potrzebujących:
www.siepomaga.pl/gaszynchallenge


Zapytanie ofertowe OR.371.6.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 3 osób bezdomnych miesięcznie (mężczyzny lub kobiety z dziećmi), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr OR.371.6.2020” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2020 r. o godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zleceniodawcy).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (02.07.2020 r.):


Komunikat dot. składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021

Logo OPS Radlin

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ informujemy, iż prawo do w/w świadczenia przyznano do 31 maja 2021 roku, stąd wnioski o jego przedłużenie najwcześniej można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 roku.

Od 1 lipca 2020 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia Dobry Start 300+

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 01.08.2020 r. w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (ul. Ludwika Solskiego 15) wg poniższego harmonogramu

Dzień tygodniaGodziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek8:00 - 15:00
Wtorek8:00 - 16:30
Czwartek8:00 - 15:00
Piątek8:00 - 13:30

UWAGA !!! W środy Strony nie będą obsługiwane przez pracowników referatu świadczeń, natomiast wnioski będzie można złożyć w sekretariacie tut. OPS (bez wstępnej weryfikacji).

Zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start drogą elektroniczną.

Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych OPS oraz z naszej strony internetowej (zakładka Druki)

Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ składamy do 30.11.2020 r.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie kilkunastu dni wypoczynku, a także na możliwość skorzystania z usług specjalistycznych w tym psychologicznych.

Program jest realizowany w trzech formach:

  • świadczenie usług opiekuńczych w formie pobytu dziennego – może być realizowane tylko przez gminę,
  • świadczenie całodobowych usług opiekuńczych – może być realizowane tylko przez gminę,
  • świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – może być realizowany tylko przez powiat.

Powiat Wodzisławski przystąpił do realizacji trzeciej formy programu i na ten cel otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 22.624,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu świadczyć będzie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub innym orzeczeniem równoważnym, usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”
prowadzony jest od 8 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
.

Kompletne wnioski można składać w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38.

Więcej informacji:


Zapytanie ofertowe OR.371.5.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 3 osób bezdomnych miesięcznie (mężczyzny lub kobiety z dziećmi), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr OR.371.5.2020” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2020 r. o godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zleceniodawcy).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (24.06.2020 r.):