Sprawozdawczość


Roczne sprawozdania finansowe

Informacje dot. rocznych sprawozdań finansowych znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej

Roczne sprawozdania z udzielonych świadczeń pomocy społecznej
– pieniężnych, w naturze i usługach (MPIPS-03-R)

Roczne sprawozdania z realizacji programu
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Roczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań
z zakresu świadczeń rodzinnych