Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP.371.7.2022 (2022/BZP 00498685/01)

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

Miejsce oraz termin składania ofert:
portal e-Zamówienia

Termin składania ofert:
2022-12-23 08:00

Link do opublikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-992666e4-7c72-11ed-94da-6ae0fe5e7159


Ogłoszenie o zamówieniu ZP.371.6.2022 (2022/BZP 00498317/01)

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i dostarczenie jednodaniowego, gorącego posiłku do miejsca zamieszkania dla 5 osób dorosłych dziennie

Miejsce oraz termin składania ofert:
portal e-Zamówienia

Termin składania ofert:
2022-12-23 08:00

Link do opublikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c15c914d-7c6a-11ed-b4ea-f64d350121d2


Ogłoszenie o zamówieniu ZP.371.5.2022 (2022/BZP 00482728/01) [Zakończone – unieważnione]

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

Miejsce oraz termin składania ofert:
portal e-Zamówienia

Termin składania ofert:
2022-12-15 08:00

Link do opublikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4c11739-7636-11ed-94da-6ae0fe5e7159


Ogłoszenie o zamówieniu ZP.371.4.2022 (2022/BZP 00482525/01) [Zakończone – unieważnione]

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i dostarczenie jednodaniowego, gorącego posiłku do miejsca zamieszkania dla 5 osób dorosłych dziennie

Miejsce oraz termin składania ofert:
portal e-Zamówienia

Termin składania ofert:
2022-12-15 08:00

Link do opublikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f49eeff2-7619-11ed-b4ea-f64d350121d2


Zapytanie ofertowe nr ZP.371.3.2022

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 2 osób bezdomnych miesięcznie ( matki z dzieckiem ), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.3.2022” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2022 r. o godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:

Aktualizacja (12.12.2022 r.):