Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Zapytanie ofertowe nr ZP.371.1.2024

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia świadczenie usług pogrzebowych w 2024 r. w zakresie przewozu zwłok i sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochówek zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodku Pomocy Społecznym w Radlinie ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.1.2024”);
  • przesłać pocztą na ww. adres (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.1.2024”);

Termin składania ofert upływa w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców niezwłocznych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:

Aktualizacja (13.03.2024 r.):


Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.3.2023

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla 20 osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i wydanie jednodaniowego, gorącego posiłku we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w Radlinie dla 20 osób dorosłych dziennie. Ilość ta jest wartością szacunkową i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub innym opakowaniu (zaleca się stosowanie koperty zewnętrznej i wewnętrznej) z podanym adresem zwrotnym nr telefonu i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.3.2023” na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie
ul. Solskiego 15
44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2023 r. o godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców niezwłocznych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:

Aktualizacja (29.12.2023 r.):


Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.2.2023

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie, gorących posiłków do miejsc zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie jednodaniowego, gorącego posiłku do miejsca zamieszkania klienta na terenie Miasta Radlin dla 5 osób dorosłych dziennie. Ilość ta jest wartością szacunkową i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub innym opakowaniu (zaleca się stosowanie koperty zewnętrznej i wewnętrznej) z podanym adresem zwrotnym nr telefonu i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.2.2023” na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie
ul. Solskiego 15
44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2023 r. o godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców niezwłocznych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:

Aktualizacja (29.12.2023 r.):


Zapytanie ofertowe nr ZP.371.4.2023

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodku Pomocy Społecznym w Radlinie ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.4.2023”);
  • przesłać pocztą na ww. adres (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.4.2023”).

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców niezwłocznych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:

Aktualizacja (22.12.2023 r.):


Zapytanie ofertowe nr ZP.371.1.2023

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 6 osób bezdomnych miesięcznie (w tym kobiet i mężczyzn), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.1.2023” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2023 r. o godz. 1300. (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:

Aktualizacja (20.12.2023 r.):