Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach.


Zapytanie ofertowe nr ZP.371.4.2021

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 5 osób bezdomnych miesięcznie (w tym kobiet i mężczyzn), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.4.2021” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (08.12.2021):


Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.3.2021

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i wydanie jednodaniowego, gorącego posiłku w miejscu parkingowym, którym dysponuje Zamawiający w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13) dla 20 osób dorosłych dziennie (lista klientów, która stanowi załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert). Ilość ta jest wartością szacunkową i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.3.2021. Nie otwierać przed terminem 3 grudnia 2021 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (08.12.2021):


Zaproszenie do składania ofert ZP.371.2.2021

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie – catering w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.2.2021. Nie otwierać przed terminem 10 listopada 2021 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2021 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (18.11.2021):


Zaproszenie do składania ofert ZP.371.1.2021

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.1.2021. Nie otwierać przed terminem 10 listopada 2021 r.” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2021 r. o godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (09.11.2021, godz. 09:14):

Aktualizacja (17.11.2021):


Zapytanie ofertowe ZP.371.9.2020

Logo OPS Radlin

Zleceniodawca:
Miasto Radlin, reprezentowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla minimum 7 osób bezdomnych miesięcznie (w tym kobiet i mężczyzn), dla których zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) właściwa jest Gmina Radlin, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.9.2020” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. o godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Załączone pliki:

Aktualizacja (11.12.2020):