Aktualności


Zapytanie ofertowe nr ZP.371.2.2024

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochówek zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodku Pomocy Społecznym w Radlinie ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.2.2024”);
 • przesłać pocztą na ww. adres (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.2.2024”);

Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2024 r. o godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców niezwłocznych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:


„Aktywny samorząd” 2024 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PERON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym: od 01 marca do 31 sierpnia 2024 r.

Zadania programu, realizowane w 2024 roku:

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych)
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na III poziomie jakości
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na III poziomie jakości
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku otrzymają pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego

Możliwa jest również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wniosku w ramach Modułu I należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30
bądź przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia.

W ramach Modułu II przyjęte zostały dwa terminy przyjmowania wniosków:
1. od 01 marca do 31 marca 2024 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)
2. od 01 sierpnia do 10 października 2024 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym czyli dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej;
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe) przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

Wnioski w ramach Modułu II należy składać wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW)

Więcej informacji: