Pomoc społeczna


Świadczenia pieniężne udzielane
w Referacie Pomocy Społecznej

 
Informacje ogólne:

 

Nazwa świadczeniaKryterium dochodowe
Zasiłek stały776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Zasiłek okresowy776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Zasiłek celowy776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego
na zakup żywności
1164 zł dla osoby samotnie gospodarującej
900 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnieniebez względu na dochód
Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców
wg przepisów szczególnych
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd
bez względu na dochód
 

Wsparcie niematerialne udzielane
w Referacie Pomocy Społecznej

 

Nazwa świadczeniaKryterium dochodowe
Praca socjalnabez względu na dochód
Bilet kredytowany776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Składki na ubezpieczenia społeczne776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnieniewg przepisów szczególnych
Sprawienie pogrzebu776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Poradnictwo specjalistycznebez względu na dochód
Interwencja kryzysowabez względu na dochód
Schronieniewg przepisów szczególnych
Posiłek1164 zł dla osoby samotnie gospodarującej
900 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Niezbędne ubranie776 zł dla osoby samotnie gospodarującej
600 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocywg przepisów szczególnych
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparciawg przepisów szczególnych
Mieszkanie chronionewg przepisów szczególnych
Pobyt i usługi w domu pomocy społecznejwg przepisów szczególnych
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
wg przepisów szczególnych