Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie realizuje
Program „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 r.:

97 920,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi w 2024 r.:

97 920,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawowania bezpośredniej opieki nad tą osobą.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznawane są w wymiarze nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym. Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może być świadczona w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej:

a także w:

Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin,
tel. 32 440 74 43, mail: ops@radlin.pl