Akty prawne


Ośrodek Pomocy Społecznej

Diagnoza i programy 2021 r.

Strategia, programy, badania i statystyka
(wcześniejsze wersje)

Pomoc Społeczna

Dożywianie

Nazwa aktu prawnego
Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007)
Uchwała Nr S.0007.001.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Radlina w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.002.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.096.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.005.2023 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.004.2023 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Program „Za życiem”

Zasiłek dla opiekunów