Akty prawne


Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Strategia, programy, badania i statystyka

 

 

Pomoc Społeczna

 

 

Dożywianie

 

Nazwa aktu prawnego 
Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007)
Uchwała Nr S.0007.001.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Radlina w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.002.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.096.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 

 

Świadczenia rodzinne

 

 

Fundusz alimentacyjny

 

 

Program “Rodzina 500 plus”

 

 

Program “Za życiem”

 

 

Zasiłek dla opiekuna