Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023


Logo

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program finansowany jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej w 2023 r. dla Gminy Radlin na finansowanie zadania:

25 472,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi w 2023 r.:

31 840,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I

Celem modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, angażujący do jego realizacji wolontariuszy świadczących pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Adresatami Modułu I są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Radlin, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opis usług wsparcia:

  • Wsparcie społeczne
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
  • Wsparcie psychologiczne
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego

Moduł II

Ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Modułu II są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Radlin, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opis usług wsparcia:

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Radlin zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze, np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie lub wezwać służby ratunkowe.

Więcej informacji:

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin,
tel. 32 4567363, mail: ops@radlin.pl

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2023-rok