Zapytanie ofertowe nr ZP.371.2.2024


Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochówek zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodku Pomocy Społecznym w Radlinie ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.2.2024”);
  • przesłać pocztą na ww. adres (w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.2.2024”);

Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2024 r. o godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców niezwłocznych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki: