Dodatek osłonowy 2024

Logo OPS Radlin

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Zmiany te dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Więcej informacji w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel. 32 4567363


Zaproszenie do składania ofert Nr ZP.371.3.2023

Logo OPS Radlin

Zamawiający:
Miasto Radlin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla 20 osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i wydanie jednodaniowego, gorącego posiłku we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w Radlinie dla 20 osób dorosłych dziennie. Ilość ta jest wartością szacunkową i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub innym opakowaniu (zaleca się stosowanie koperty zewnętrznej i wewnętrznej) z podanym adresem zwrotnym nr telefonu i dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr ZP.371.3.2023” na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie
ul. Solskiego 15
44-310 Radlin

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2023 r. o godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców niezwłocznych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Załączone pliki:

Aktualizacja (29.12.2023 r.):