Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Logo OPS Radlin

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.
175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1359) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pełnienia
funkcji opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób
częściowo ubezwłasnowolnionych.

Załączone pliki:


Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej

Logo OPS Radlin

Ze względu na wprowadzone obostrzenia wynikające ze stanu epidemii Covid-19 oraz zwiększenie się ogólnej liczby zachorowań Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wprowadza ograniczenia w swoim funkcjonowaniu.

Od 1 kwietnia 2021 zawieszona zostaje możliwość osobistego składania wniosków w Referacie.

Osoby we wszystkich sprawach prowadzonych przez Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (między innymi świadczenie 500+) mogą kontaktować się z pracownikami:

  • telefonicznie – 32 4567072, 32 4407448, 32 4407449, 32 4407450,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – swiadczenia@radlin.pl,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – wysyłając korespondencję na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin,
  • za pośrednictwem specjalnie przygotowanej urny na dokumenty umieszczonej w holu wejścia głównego tutejszego Ośrodka.

Zachęcamy przede wszystkim do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń (między innymi 500+) drogą elektroniczną. Można zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

W sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tut. Ośrodka, wnioskodawcy będą przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny i terminu wizyty.


“Aktywny samorząd” w 2021 r.

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd”.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej bądź zatrudnionych.

W 2021 roku od dnia 1 marca wniosek o dofinansowanie można składać również przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Nabór wniosków w ramach Moduł II odbywać się będzie tylko w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu SOW.

Do pobrania: