Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022


Logo

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Program finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

35 392,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi w 2022 r.:

35 392,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Program będzie realizowany w dwóch modułach:

Moduł I

Celem modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Radlin.

Opis Usługi wsparcia:

  • Wsparcie społeczne
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
  • Wsparcie psychologiczne
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego

Adresaci modułu I:

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Moduł II

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju nowoczesnych technologii w tym obszarze. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

Opis usługi wsparcia:

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Adresaci modułu II:

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

Więcej informacji:

Centrum Usług Społecznych,
ul. Korfantego 87, 44-310 Radlin,
tel. 737 266 660, mail: ops@radlin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin,
tel. 32 4567363, mail: ops@radlin.pl

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok

plakar korpus