Archiwum dnia: 17 sierpnia 2022


Dodatek węglowy

Niezbędne informacje o dodatku węglowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie informuje, iż od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Radlinie, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, w Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz.1477).

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać klikając TUTAJ lub siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Ludwika Solskiego 15.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod nr telefonu 32 456 70 72.

Dodatkowe informacje: