Archiwum dnia: 21 września 2022


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Rządowa Tarcza Energetyczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie informuje, iż od 21 września 2022 r można składać wnioski o jednorazowe dodatki dla osób ogrzewających gazem LPG, drewnem kawałkowym, peletem i olejem opałowym.

Gospodarstwa domowe,których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w formie dodatku. Warunkiem jego otrzymania będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków ( CEEB ). Musi być ono jednak zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zgłoszenia lub wpisania po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W Radlinie podobnie jak w przypadku dodatku węglowego i osłonowego, w Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem EPUAP.

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (EPUAP)

Prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją wysyłania wniosku drogą elektroniczną, ponieważ dużo wniosków składanych jest nieprawidłowo

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres, gdyż dodatek przyznawany będzie w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe tylko temu, który wniosek złoży jako pierwszy.

Zatem osobnym gospodarstwom domowym, ale zamieszkującym w tym samym budynku i pod tym samym adresem nie przysługuje kilka dodatków.

  • Gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG albo kotła na olej opałowy do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw.gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie www.ops.radlin.pl

Szczegółowych informacji udzielają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod nr telefonu 32 456 70 72.

Wprowadzone nowe przepisy przewidują również dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych będzie przysługiwał tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego – wykorzystywanych na cele ogrzewania,w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Dodatek ten jest przeznaczony dla podmiotów społecznych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła.

Wysokość dodatku pokryje 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021).

Wniosek o dodatek będzie można złożyć w Urzędzie Miasta Radlin do 30 listopada 2022 r.

W tym zakresie należy kontaktować się z Urzędem Miasta w Radlinie