Projekt „Lepsze Jutro”


Projekt „Lepsze Jutro” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna integracja poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z:

  1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubomi,
  2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie,
  3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszowie,
  4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie,
  5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydułtowach,
  6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród osób mieszkających na terenie powiatu wodzisławskiego poprzez wzrost kompetencji społecznych i zawodowych.

Dofinansowanie projektu: 3.076.853,79 zł

Okres realizacji projektu: 1.11.2015 – 31.12.2017