Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Radlin”


Logotyp

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Radlin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.10: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Projekt realizowany jest przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie i Świetlicę Środowiskową w Radlinie.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Radlin, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Celem pośrednim pozwalającym osiągnąć cel główny jest wsparcia podmiotów realizujących usługi wsparcia rodziny w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców poprzez utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz wzrost kompetencji kadry poprzez realizację szkoleń uzupełniających o wiedzę z zakresu pracy z osobami doświadczającymi traumy.

Dofinansowanie projektu z UE: 124 241,95 zł

Całkowita wartość projektu: 146 167,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2022 r. – 30.06.2023 r.

Plakat projekt